Algemene voorwaarden - Studio Han Algemene voorwaarden - Studio Han

Algemene voorwaarden

Studio Han CommV, is een design studio gevestigd te Sint-Cecilialaan 1, te Rotselaar met BTW nummer BE 0736.391.039, RPR Leuven (“Studio Han” of “we”).

 

 

Toepassing van de algemene voorwaarden 

De onderstaande voorwaarden en bepalingen gelden tenzij expliciet gewijzigd in een schriftelijke overeenkomst, voor iedere opdracht die door Studio Han is aanvaard en voor alle personen die betrokken zijn of waren bij de dienstverlening aan de Opdrachtgever (de “Opdrachtgever” of “u”). Ze zijn dus van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Studio Han. Deze bepalingen en voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

 

Uitvoeren van de opdracht

Bij Studio Han zijn we trots op de kwaliteit die we bieden. Studio Han zal dan ook de inspanning leveren om uw opdracht met grote zorg, toewijding en nauwkeurigheid uit te voeren volgens de regels van goed vakmanschap. Studio Han spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

 

Indien een offerte is opgevraagd, zal de opdracht van start gaan zodra u de offerte via mail of schriftelijk goedkeurd. Als de geldigheidsdatum van de offerte verstreken is, heeft Studio Han het recht om een nieuwe offerte op te stellen aan het dan geldende uurtarief. 

 

We gaan met u graag actief aan de slag en u zal over input momenten beschikken om uw documentatie, feedback en informatie over te maken. U verstrekt Studio Han alle info die nodig is om de opdracht goed uit te voeren. De gebruikelijke werkwijze bij het begin van een traject is dat een planning overeengekomen wordt zodat u een duidelijk zicht heeft op de verschillende tussenstappen en oplevering van uw opdracht. De in de planning aangegeven opleveringstermijnen zijn indicatief, en afhankelijk van onder andere de benodigde tijd voor verwerking van de door u aangeleverde feedback. Studio Han zal evenwel steeds inspanningen leveren om de opdracht voor een voor u aanvaardbare termijn op te leveren. Tenzij anders overeengekomen mag Studio Han (deel)opdrachten laten uitvoeren door haar medewerkers, door onderaannemers of freelancers.

 

Facturatie

Studio Han kan voorschotfacturen en tussentijdse facturen opstellen. De facturen van Studio Han moeten binnen de 14 dagen na de factuurdatum betaald worden. Zo niet, dan moet u interesten betalen op het openstaande factuurbedrag zonder dat Studio Han u een herinnering moet sturen. De interestvoet bedraagt 8% per jaar. Om de administratieve kosten van laattijdige betalingen te dekken, zal Studio Han u een forfaitaire schadevergoeding aanreken van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 150. Andere invorderingskosten zoals advocaten- of proceskosten zijn voor de opdrachtgever. Betalingen zullen eerst aangezuiverd worden op de verschuldigde interest en dan pas op de overige som. Van zodra er 1 factuur te laat betaald wordt, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Bij laat of niet-betaling van een factuur, mag Studio Han de overeenkomst opschorten door bijvoorbeeld te stoppen met de lopende opdracht zonder de reeds gecreëerde werken aan u over te dragen. Betwistingen van facturen moeten binnen de 10 dagen na de datum van ontvangst van de factuur gemeld worden via mail. Zo niet wordt de Opdrachtgever geacht de factuur goed te keuren.

 

Wijzing en annulering van de opdracht

U kan de opdracht kosteloos wijzigen of annuleren tot drie weken voor de start van het traject. Bij latere wijzigingen mag Studio Han u naar haar keuze een forfaitaire vergoeding aanrekenen van 25% van de offerteprijs of de prijs voor het aantal gepresteerde uren aanrekenen. Mocht er tijdens het uitvoeren van de opdracht meer werk ontstaan omdat er vanuit de Opdrachtgever de wens of behoefte ontstaat om het project aan te passen of uit te breiden dan voorzien in de offerte, dan worden de bijkomende uren aangerekend aan het uurtarief dat op dat moment gehanteerd wordt door Studio Han. 

 

Beëindiging van de opdracht

De Opdrachtgever kan, na schriftelijke kennisgeving, de contractuele relatie met Studio Han beëindigen, zonder voorafgaandelijke rechterlijke beslissing. Bij beëindiging van de dienstverlening, om welke reden dan ook, zijn kosten, tarieven en andere vorderingen van Studio Han ten aanzien van de Opdrachtgever meteen verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar. Als Studio Han de overeenkomst (tijdelijk) niet kan uitvoeren omwille van een overmachtssituatie, dan mag u de overeenkomst opzeggen als de overmachtssituatie langer dan zes maanden duurt. U hebt in zo’n geval geen recht op schadevergoeding. In geval van overmacht zal Studio Han de Opdrachtgever hieromtrent informeren door middel van een schriftelijke mededeling binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de overmacht.  Als u op regelmatige basis opdrachten aan Studio Han toevertrouwt, komt er voor elk van die opdrachten een aparte overeenkomst tot stand met Studio Han die kan worden beëindigd zoals hiervoor (of in de overeenkomst) uiteengezet. Als Studio Han de toekomstige samenwerking wil stopzetten, zal Studio Han steeds trachten u daar minstens twee maanden op voorhand over in te lichten.

 

Studio Han heeft het recht om na schriftelijke kennisgeving de dienstverlening met de Opdrachtgever te beëindigen, zonder voorafgaandelijke rechterlijke beslissing en zonder enige vergoeding, in het geval van langdurige afwezigheid van instructies of een ernstige wanprestatie begaan door de Opdrachtgever, bijvoorbeeld als rekeningen niet zijn betaald ondanks meerdere herinneringen, indien de Opdrachtgever vereist dat Studio Han handelt op een wijze die in strijd is met de deontologische of wettelijke verplichtingen of dat Studio Han anderszins discretionair bepaalt dat het niet ethisch is om de dienstverlening voort te zetten. Bij beëindiging om de hiervoor vermelde redenen worden alle vorderingen van Studio Han automatisch en onmiddellijk opeisbaar. 

 

Tariefwijzigingen

De in de offertes van Studio Han vermelde tarieven zijn tenzij anders aangegeven exclusief BTW en gelden voor de in de offerte aangegeven geldigheidsdatum of voor een periode van 3 maanden (indien geen geldigheidsdatum is opgenomen in de offerte). Tenzij anders schriftelijk overeengekomen (bv. omdat een vaste prijs wordt afgesproken), worden de tarieven voor geleverde prestaties berekend op basis van de standaard uurtarieven van Studio Han. De onkosten betaald door Studio Han (o.a. reiskosten, drukkosten, vertaalkosten, koerier) worden afzonderlijk aangerekend. Wanneer het onderhoud van een website aan Studio Han wordt toevertrouwd, stemt u er mee in dat de aangerekende tarieven voor dit onderhoud kunnen worden aangepast in de tijd. Studio Han zal u hier tijdig van op de hoogte brengen.

 

Indien Studio Han haar tarieven wijzigt overeenkomstig de overeengekomen wijze, dan heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst met Studio Han te beëindigen. Bij gebrek aan reactie binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf het ogenblik dat de Opdrachtgever van deze wijziging op de hoogte was, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de door Studio Han doorgevoerde tariefwijziging.

 

Intellectuele rechten en auteursrechten

Alle ontwerpen, concepten, software en andere producten en diensten door Studio ontwikkeld, vallen onder de gangbare auteursrechtelijke bescherming. Deze mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Studio Han door derden gebruikt, uitgevoerd of gewijzigd worden.
De intellectuele eigendomsrechten die Studio Han of één van haar medewerkers voor de Opdrachtgever creëert, zoals het visuele ontwerp van een website, zullen bij een afzonderlijke overeenkomst aan de Opdrachtgever worden overgedragen of in licentie gegeven worden door de ontwerper van het desbetreffende creatieve werk, aan de in die afzonderlijke overeenkomst bepaalde voorwaarden. Met deze werkwijze beschikt u over het recht om een door Studio Han of één van haar medewerkers ontworpen werk ter goeder trouw te gebruiken in uw bedrijfsvoering.

 

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt aan Studio Han de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Studio Han zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website.

 

Als u materiaal aanlevert aan Studio Han, zoals afbeeldingen, bent u verantwoordelijk indien hier een inbreuk op de intellectuele of auteursrechten zich voordoet. U moet vervolgens Studio Han vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. Indien u stijlen, beeld- of ander betalend of niet betalend materiaal van Studio Han verkrijgt, dan verkrijgt u de niet-exclusieve licentie op dit materiaal.

 

Aansprakelijkheid

Studio Han voorziet een zorgvuldige overdracht en oplevering van de afgesproken elementen van de goedgekeurde offerte. De dienstverlening door Studio Han is een inspanningsverbintenis (tenzij anders overeengekomen of voortvloeiend uit wettelijke verplichting) en de aansprakelijkheid van Studio Han wordt overeenkomstig beoordeeld. Onverminderd een bijzondere overeenkomst, is de totale aansprakelijkheid van Studio Han en haar medewerkers, zaakvoerder of werknemers uit hoofde van of voortvloeiend uit handelingen of nalatigheden in het kader van de dienstverlening beperkt tot het equivalent van 40% van het factuurbedrag (exclusief kosten, uitgaven, BTW) die in verband met deze dienstverlening door Studio Han aan de cliënt gefactureerd zijn. Indien Studio Han een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bezit, zal haar aansprakelijkheid bovendien van rechtswege beperkt worden tot het effectief verzekerd bedrag. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor opzettelijke fout of fraude. Hiervoor zal Studio Han volledig aansprakelijk blijven naar u toe.

 

Studio Han is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of inkomensverlies van de Opdrachtgever, noch voor diensten, handelen en/of nalatigheden door derden die in overleg met de cliënt bij de dienstverlening zijn betrokken en die niet onder de naam “Studio Han” handelen. Studio Han kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever, het niet tijdig aanleveren ervan door de Opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Opdrachtgever; het verlies of de diefstal van de wachtwoorden van de Opdrachtgever door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever; het niet werken van hyperlinks waarnaar de website verwijst;…

 

Studio Han maakt voor haar diensten gebruik van zowel open source software als van software geleverd door de klant. In geen geval zal Studio Han aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door deze software.

 

De informatie op de website studiohan.be is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Studio Han levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Studio Han redelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Studio Han kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Studio Han geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Studio Han kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Studio Han verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Verwerking van persoonlijke gegevens

De Opdrachtgever is en blijft o.a. verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn of haar klanten en moet de privacy regels respecteren. Indien de Opdrachtgever dit niet doet en Studio Han wordt verantwoordelijk gesteld voor enige inbreuk betreffende de inhoud van een website of ontwerp, door derden of autoriteiten, moet u Studio Han hiervoor vrijwaren.

 

In het kader van de diensten die Studio Han verricht voor de Opdrachtgever, erkent en aanvaardt de Opdrachtgever dat Studio Han bepaalde persoonsgegevens verzamelt en verwerkt betreffende de Opdrachtgever en/of de gebruikelijke contactpersonen binnen de organisatie van de cliënt (identificatiegegevens, contactgegevens, financiële informatie, enz.). Studio Han zal dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 vanaf de datum van haar inwerkingtreding, en haar nationale uitvoeringswetgeving). Studio Han zal deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, facturatie en boekhouding, naleving van wettelijke verplichtingen en, in voorkomend geval, direct marketing. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden waarmee Studio Han een contractuele relatie heeft (bijvoorbeeld externe dienstverleners). Studio Han zal de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig of onopzettelijk verlies, vernietiging of toegang. 

 

De betrokkene erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De betrokkene erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die hij/zij zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Studio Han kan worden verhaald, behalve ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van Studio Han. Ook heeft iedere betrokkene een inzagerecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens en, in voorkomend geval, een recht op verbetering van onjuiste gegevens en een recht op wissing van bepaalde gegevens (indien gerechtvaardigd). De betrokkene heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek te sturen naar volgend e-mailadres: admin@studiohan.be. 

 

Drukwerk

De klant verbindt zich ertoe om de proefdruk of drukklare PDF goed te keuren voor druk. Na deze goedkeuring kan u de druk niet stopzetten omwille van bv. een spellingsfout. U dient het drukwerk goed na te lezen vooraleer u uw goed voor druk geeft. Klachten in verband met drukwerken moeten schriftelijk meegedeeld worden binnen de 48 uur na ontvangst van de levering. De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

Inhoud websites en andere dragers 

Bij Studio Han ontwerpen we onder andere websites voor onze klanten, alsook andere ontwerpen. Bij het uitvoeren van een opdracht blijft de Opdrachtgever steeds verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website of zijn ontwerp en de overeenstemming daarvan met de toepasselijke wetgeving. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de website te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden dan wel weigeren om de door Studio Han gevraagde redelijke richtlijnen na te leven. Het is de Opdrachtgever dus niet toegestaan om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier. Het is verboden om de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imago of, in het algemeen, op zijn privacy aan de hand van de website, dan wel de intellectuele eigendomsrechten van derden te miskennen.

 

Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden behoudt Studio Han zich het recht voor om de website van de Opdrachtgever offline te halen na het verzenden van een verwittiging, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien de Opdrachtgever na het geven van een verwittiging blijft in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden, is Studio Han gerechtigd om de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijk ingang, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijk tussenkomst te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op énige schadevergoeding. Desgevallend kan Studio Han kan niet verplicht worden de website te heractiveren maar het staat de klant vrij om een nieuwe webmaster te zoeken die de taak kan overnemen. In voorkomend geval zal Studio Han de nodige technische elementen aan de nieuwe webmaster bezorgen zonder dat zij terzake enige verantwoordelijkheid neemt en mits alle kosten en alle openstaande facturen in hoofdsom, intresten en kosten op voorhand door de klant zijn betaald. Desgevallend verzaakt de klant in alle omstandigheden aan elke mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.

 

Domeinnaam & hostingdiensten

Als u Studio Han vraagt om een domeinnaam voor u te registreren, dan zal de kost daarvan aan u jaarlijks doorgerekend worden. De algemene voorwaarden van de voor de domeinnaam registratie verantwoordelijke (in België: www.dnsbelgium.be) zijn toepasselijk. U zal Studio Han vrijwaren als derden aanspraken zouden formuleren ingevolge de registratie van de domeinnaam. 

 

Studio Han werkt voor de door haar verleende hostingdiensten samen met gespecialiseerde hostingpartners. De hostingpartners kunnen hun prijzen van tijd tot tijd aanpassen en Studio Han heeft daar geen invloed op. Studio Han is niet aansprakelijk voor de door de hostingpartners geleverde diensten. 

 

U zal jaarlijks worden gefactureerd voor de domeinnaam en hostingdiensten. De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar, wat Studio Han het recht zal geven om de Opdrachtgever voor de verlengde duur de factureren. Zowel Studio Han als u kunnen de domeinnaam en hostingdiensten stopzetten tegen het einde van een lopende periode, door minstens drie maand voordat er een nieuwe domeinnaam en hostingperiode ingaat de overeenkomst op te zeggen. Als u Studio Han later dan dat informeert van de stopzetting zal u moeten betalen voor de nieuwe periode. De Opdrachtgever kan de website op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

 

Toepasselijk recht en rechtbank

Voor alle betwistingen betreffende de uitvoering en interpretatie van de overeenkomsten met Studio Han (incl. van huidige algemene voorwaarden) zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd. Tenzij anders overeengekomen is op de overeenkomsten met Studio Han (incl. van huidige algemene voorwaarden) uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Overige bepalingen

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen op de website van Studio Han worden gepubliceerd en/of per e-mail worden meegedeeld. Bij het uitblijven van een reactie binnen een termijn van 30 dagen wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden. 

 

Mochten één of meerdere van de bedingen van deze overeenkomst ongeldig, nietig of op één of andere wijze onuitvoerbaar zijn, dan zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de overige bedingen en de overeenkomst in zijn geheel. Het ongeldige, nietige of onuitvoerbare beding zal van rechtswege worden vervangen door een bepaling die wel geldig en uitvoerbaar is, en dat zo nauw mogelijk aansluit bij de doelstelling van het ongeldige, nietige of onuitvoerbare beding. 

 

Studio Han en de Opdrachtgever erkennen dat elk beding van deze overeenkomst hun werkelijke intentie reflecteert, en dat de hierin opgenomen bepalingen geen kennelijk onevenwicht creëren tussen hun wederzijdse rechten en verplichtingen. Indien u vragen heeft over de inhoud of toepassing van deze algemene voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw contactpersoon.